NiP – Nieuwkomers Informatie Punt

De doelstelling van het NIP is om nieuwkomers adequaat en optimaal te ondersteunen bij het maken van een succesvolle en zelfredzame start van het (tijdelijke) verblijf in de Nederlandse samenleving. Op de langere termijn kan dit resulteren in naturalisatie tot Nederlander of vertrek naar het land van herkomst.
Ongeacht de uitkomst heeft het NIP tot doel nieuwkomers die ondersteuning te bieden, die zelfredzaamheid, kennis, vaardigheden en het mentaal welbevinden versterken door optimaal gebruik te maken van de geboden kansen.
Hoewel ons ondersteuningsplan gebaseerd is op de wensen en behoeften van het betreffende individu, vinden wij het ook belangrijk kennis te nemen van de maatschappelijke context. Integratie is het meest succesvol wanneer deze vanuit verschillende kanten wordt benaderd en dit realiseer je door verbinding. Wij geloven dat snelle deelname aan de samenleving en het verbinden van mensen een belangrijke factor is voor het succesvol integreren. Wij hebben daarom ook als doel vrijwilligers op te leiden vanuit diverse achtergronden en ervaringen die ondersteuning kunnen bieden aan een nieuwkomer. Dit zorgt voor duurzaamheid en maatschappelijk betrokkenheid.
Het NIP manifesteert zich actief en betrokken in de samenleving en zoekt maatschappelijke allianties met lokale partners en verenigingen. Ons doel is om goede ideeën te verenigen tot concrete kansrijke initiatieven, onder andere op het gebied van sport, cultuur en werk.

Wat wordt ons bereik?

Stichting Alacris street naar doel om op jaarbasis: – 80 nieuwkomers ondersteunen/begeleiden naar een optimaal integratie in Nederland.
Doelgroep project NIP

De primaire doelgroep van NIP zijn nieuwkomers vanaf 18 jaar. Een nieuwkomer is een meerderjarige vreemdeling die in Nederland verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van vijf jaren en die voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten.